Πηγές και ιστοσελίδες

Προτεινόμενη ενδεικτική βιβλιογραφία:

 • Eurotopia – Verzeichnis europaeischer Gemeinschaften und Oekodoerfer, Wuerfel Verlag, 2000
 • Shared Visions, Shared Lives – Communal Living around the Globe, Findhorn Press, 1996
 • Dieter Duhm, Die Heilige Matrix, Synergie Verlag, 2001
 • Dieter Duhm, Politische Texte fuer eine Gewaltfreie Erde
 • Hildur Jackson and Karen Svensson, Ecovillage Living: Restoring the Earth and Her People
 • Diana Leafe Christian, Creating a Life Together; Practical Tools to Grow Ecovillages and Intentional Communities
 • Vine Deloria “Nur Staemme werden ueberleben”, Lamuv 1996
 • Alastair McIntoch, “Rekindling Community – Connecting People, Environment and Spirituality”, Schumacher Briefings – 15, Published by Green Books
 • Designing ecological Habitats – Creating a Sense of Place, E. Christopher Mare, Max Lindegger, Permanent Publications, 2011
 •  The Song of the Earth – a Synthesis of the scientific and spiritual world views, Maddy Harland and William Keepin PhD, Permanent Publications, 2012
 • Beyond you and me – inspirations and Wisdom for Building Community, Permanent Publications, 2007
 • Gaian Economics – Living Well within Planetary Limits, Jonathan Dawson, Helena Norberg-Hodge, Ross Jackson, Permanent Publications, 2010
 • CO-OP VILLAGES – the next evolution, Jack Reed, Jen Chender, Jim Costa, CO-OP Village Foundation, 2007

Και στο internet

http://www.eurotopia.de

http://www.gaia.org

http://www.ecovillages.org

http://www.gen-europe.org

http://www.zegg.de

http://www.tamera.org

http://alliotikosxoleio.espivblogs.net